Screen Reader Access
AICRP on Agroforestry
(AICRP-Agroforestry)

Cadre Strength

Sl. No. Name of the centre Scient. Tech. Admin. Sup. Staff Total
1 OUAT,

Bhubaneshwar

2 1 0 2 5
2 FCRI, Mettupalayam, (TNAU) 2 1 0 2 5
3 BSKKV,  Dapoli 2 1 0 1 4
4 UAS ,  Dharwad 2 1 0 2 5
5 NDUA&T, Faizabad 2 1 0 1 4
6 ARS, Fatehpur Shekhawati (SKNAU, Jobner) 2 1 0 2 5
7 CCSHAU,  Hisar 2 1 0 1 4
8 PJTSAU, Hyderabad 2 1 0 1 4
9 JNKVV, Jabalpur 2 1 0 1 4
10 IAN,Kattaupakkam

(TNV&ASU Chennai)

2 1 0 1 4
11 PAU,  Ludhiana 2 1 0 1 4
12 HRS, Kahikuchi

(AAU, Jorhat)

2 1 0 1 4
13 COA, Nagpur

(PDKV, Akola)

2 1 0 1 4
14 GBPUA&T

Pantnagar

2 1 0 2 5
15 MPKV,  Rahuri 2 1 0 1 4
16 BAU, Ranchi 2 1 0 1 4
17 SDAU,  SK Nagar 2 1 0 2 5
18 YSPUH&F,  Solan 2 1 0 2 5
19 SKUAS&T, Srinagar 2 1 0 2 5
20 KAU, Thrissur 2 1 0 2 5
21 HRS, Jhargram

(BCKVV, Kalayani)

2 1 0 2 5
22 UAS,  Bangalore 2 1 0 1 4
23 CSKHPKV, Palampur 2 1 0 1 4
TOTAL 46 23 0 33* 102*