All India Coordinated Research Project on Linseed
(AICRP-Linseed)

Cooperating Unit

List of AICRP-linseed centres

S. No. States Centres University
1 Assam Medziphema AAU, Jorhat
2 Bihar Sabour/Bikramkanj BAU, Bihar
3 Chhattisgarh Raipur IGKVV, Raipur
4 Himachal Pradesh Palampur CSKHPKV, Palampur
5 Jharkhand Kanke BAU, Kanke (Ranchi)
6 Karnataka Raichur UAS, Raichur
7 Madhya Pradesh Sagar JNKVV, Jabalpur
8 Maharashtra Nagpur PDKVV, Akola
9 Pune BVDU, Pune
10 Nagaland Nagaland NU (Central), Nagaland
11 Odisha Keonjhar OUA&T, Bhubaneswar
12 Rajasthan Kota AU, Kota
13 Uttar Pradesh Kanpur CSAUA & T, Kanpur
14 Mauranipur BUA & T, Mauranipur