Screen Reader Access
icar
AICRP on Seed
(AICRP-Seed)
icr

Cooperating Centres

S. NoBreeder Seed Production (BSP)
State Agricultural University (SAUs)
S.No

Seed Technology Research (STR)
State Agricultural University (SAUs)

1CSKHPKV, Palampur 1 AAU, Anand
2PAU, Ludhiana2

 CCSHAU, Hisar

3CCSHAU, Hisar3CSAUAT, Kanpur
 4 GBPUAT, Pantnagar

4

 GBPUAT, Pantnagar

5 NDUAT, Ayodhya 5 CSKHPKV, Palampur
6 CSAUAT, Kanpur 6 JAU, Junagadh
 7 OUAT, Bhubaneswar 7 JNKVV, Jabalpur
8 JNKVV, Jabalpur 8 MPKV, Rahuri
9 VNMKVV, Parbhani 9 NDUAT, Ayodhya
 10 MPKV, Rahuri 10 OUAT, Bhubaneswar
11 PDKV, Akola 11 PAJANCOA&RI, Karaikal
12 UAS, Bangalore 12 PAU, Ludhiana
13 UAS, Dharwad 13 PDKV, Akola
14 PJTSAU, Hyderabad 14 PJTSAU, Hyderabad
 15 TNAU, Coimbatore 15 SKNAU, Jobner
16 SKUAST, Srinagar 16 SKUAST, Srinagar
17AAU, Anand17TNAU, Coimbatore
18PAJANCOA&RI, Karaikal18UAS, Bangalore
19VSI, Pune19UAS, Dharwad
20AU, Kota20VNMKVV, Parbhani
21BAU, Ranchi SAUs – NEH Region
22BCKV, Nadia21AAU, Jorhat
 23SKRAU, Bikaner Central Agricultural University (CAUs)
24SDAU, S. K. Nagar22RPCAU, Pusa
25IGKV, Raipur  
26BSKKV, Dapoli ICAR Institutes
27KAU, Trissur23ICAR-CAZRI, Jodhpur
28UAS, Raichur24ICAR-IARI, New Delhi
29SKUAST, Jammu  
30SVPUAT, Meerut  
31UBKV, Pundibari  
32NAU, Navsari  
33BAU, Sabour  
34UAHS, Shimogga  
35ANGRAU, Gunture  
36RVSKVV, Gwalior  
37MPUAT, Udaipur  
38JAU, Junagadh  
 ICAR Institute  
39ICAR-CRIJAF, Barrackpore  
40ICAR-NRRI, Cuttack  
41ICAR-IGFRI, Jhansi  
42ICAR-CICR, Nagpur  
43ICAR-IIRR, Hyderabad  
44ICAR-IIMR, Hyderabad  
45ICAR-IIOR, Hyderabad  
46ICAR-IIWBR, Karnal  
47ICAR-DRMR, Bharatpur  
48ICAR-IISR, Indore  
49ICAR-DGR, Junagadh  
50ICAR-IISR, Lucknow  
51ICAR-SBI, Coimbatore  
52ICAR-IISS, Mau  
53ICAR-IIMR, Ludhiana  
54ICAR-CCARI, Goa  
55ICAR-CIARI, Port Blair  
56ICAR-VPKAS, Almora  
57ICAR-IIPR, Kanpur  
58ICAR-CAZRI, Jodhpur  
59ICAR-IARI, New Delhi  
 SAUs – NEH Region  
60AAU, Jorhat  
 Central Agriculture University (CAUs)  
61BHU, Varanasi  
62RPCAU, Pusa  
63CAU, Imphal  
 ICAR Institute – NEH Region  
64ICAR RC for NEH, Manipur